زندگی

زندگی همیشه جاریست و مرگ تولد دوباره ای است برای ادامۀ آن تا ابد

سراب حرفهایت

 

در من چیزی شکست

وقتی دانستم

حرفهایت سرابی بیش نبوده ...

تکه های قلبم دیگر

قابل مرمت نیست ...

هنگام رفتن رسیده

برایت دست هم تکان نخواهم داد

اینجا خاطر بی وفایان

گرامی داشته نمی شود.

 

 

برای شبهای بی ستاره ام

شمعی باش

تا من پروانه شدن را

تجربه کنم ...

این روزها حکایت شمع و پروانه

از کتاب های شعر

حذف شده است!

برچسب‌ها: قلب شکسته, بی وفایی